מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות- קבוצת צרפתי צבי ובניו

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע”מ, חברות הבת בקבוצה, שותפויות ושת”פ קשורים (להלן כולם ביחד: “צרפתי” או “החברה”) מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://zarfati-zvi.com/ ו/או אפליקציה (להלן: “אתר” או “אפליקציה”) שצרפתי מנהלת ומפעילה. פרטיות המשתמשים באתר תחול גם על כל אתר שהוקם או יוקם ע”י צרפתי או שהיא תהיה שותפה בהקמת אתר כלשהו ואין תקנון ספציפי ולפיכך החליטה צרפתי לפרסם את מדיניות הפרטיות.
צרפתי רואה חשיבות גדולה בשמירה על פרטיות המשתמשים ומחויבת להגן על פרטיות המשתמשים באתר, וכן להגן על המידע האישי שלהם, ולשם כך מנוסחת מדיניות פרטיות אשר נועדה להתוות הוראות שלפיהן תפעל צרפתי בהקשר זה.
מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד נוהגת צרפתי ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או המידע אשר נאסף על ידה בעת השימוש באתר.


מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. 


המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.


1. כללי


בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו”ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP)  וכדומה. 


2. רישום לשירותים


חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון שמך, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטים אישיים נוספים וכדומה (להלן: “מידע אישי”). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות חובה המופיעים באתר, ייתכן וצרפתי תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת הרישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף (לדוגמא בעת רישום למערכת המיועדת ללקוחות הקבוצה בלבד).


3.    מאגר המידע

• במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי יכלל במאגר המידע שמנהלת צרפתי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “מאגר המידע”) ולשימוש במידע על ידה, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.
• במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מצרפתי, כגון רישום לקבלת מידע שיווקי מהחברה, נאסוף את המידע שמסרת במסגרת הרישום.
• ככל והנך מתעניין בפרויקטים המצויים בשיווק, כפי שיופיעו מעת לעת באתר החברה, צרפתי תאסוף ותעבד את המידע שמסרת במסגרת מילוי הפרטים שמולאו בקשר עם פרויקט/יים ספציפיים, מידע זה אמור לכלול את הפרטים הבאים: שמך המלא, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ותוכן הפנייה.
• במידה והנך רוכש והתקשרת עם החברה בהסכם מכר, צרפתי אוספת מידע מסוים כפי שמצוין בהסכם מכר, הכולל בין היתר: שמך המלא, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי חשבון בנק, פרטי תשלום, מידע על המשכנתא ככל ויש, וכד’.


4.    שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

4.1 צרפתי עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר שאתה משתמש בהם ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם. לדוגמא, פרויקטים שהתעניינת בהם, נכסים ושירותים שביקשת לרכוש או למכור, מידע או פרסומת שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב ועוד. צרפתי תשמור את המידע במאגריה.
4.2 אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –
• שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את צרפתי לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
• התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
• שליחת דואר אלקטרוני אליך כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על צרפתי ובין אם מידע שצרפתי תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
• לצורך מענה לפניות ששלחת אל צרפתי,  אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
• ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
• משלוח הצעות שיווקיות מטעם צרפתי ו/או מי מטעמה.
• תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי צרפתי.
• כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.


5. שימוש בקבצי  Cookies

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר החברה. 
אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

6. דיוור ישיר

* צרפתי רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור ישיר”).
* מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
* בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לצרפתי, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, צרפתי תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לצרפתי לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של צרפתי (אך לא ישמש לדיוור ישיר). צרפתי אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. 
עם זאת, צרפתי עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה צרפתי להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות. 


7.    הזכות לעיין במידע

 הנתונים שיאספו על ידי צרפתי יישמרו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה למחוק את המידע השגוי או לתקנו. פניה כזו יש להפנות לצרפתי בדוא”ל: office@zarfat.co.il   בדואר רגיל לכתובת: רחוב הרצל 91, ראשון לציון. 


8.     מסירת מידע לצד שלישי

צרפתי אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:
8.1 ככל וצרפתי קיבלה את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים לאחר שקיבלנו את הסכמתך לכך.
8.2 אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לצרפתי ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.
8.3 יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך בחברת מטה (Meta), לשעבר חברת פייסבוק (Facebook)  בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק ו/או אינסטגרם כפתורים כמו “Like” ו/או “Share”. אנו לא נמסור מידע אישי לפייסבוק אולם עליך לדעת כי מטה עשויה להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותה דרך פרופיל הפייסבוק /ואו אינסטגרם שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באתר פייסבוק. כן רשאית צרפתי לאפשר שיתוף כאמור באתרים חברתיים נוספים. ככל שנאפשר שיתוף ברשתות חברתיות או אתרים נוספים, שיתוף כאמור יהיה יתבצע על ידי המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן רשתות או אתרים
8.4 לצרכים סטטיסטיים: אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

8.5 מטעמים משפטיים:
• בכל מקרה שצרפתי  תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.
• בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ”י דין למסור את הפרטים.
• אם יתקבל בידי צרפתי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
• אם הדבר יידרש, לדעת צרפתי לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג’ לבין צרפתי.
• במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי צרפתי או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה צרפתי רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.


8.6 אם צרפתי תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו וכן תתקבל הסכמתך המפורשת להבערת המידע לאמור.


9.    פרסומות של צדדים שלישיים

9.1 צרפתי מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
9.2 לצורך ניהול הפרסומות חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies  ומשבצות “משואות רשת (web beacons) “במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

10.    איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

צרפתי נעזרת בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.


11.    אבטחת מידע

צרפתי מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי לצמצם סיכונים של המשתמשים בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות צרפתי להבטיח בטחון מוחלט מפני חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים וצרפתי אינה מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה. צרפתי לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של צרפתי בכל מקרה, צרפתי לא תהיה אחראית והמשתמש מוותר בזה על זכותו לפיצוי בגין כל נזק בין ממוני ובין שאינו ממוני וכל נזק עקיף או תוצאתי.


12.    שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.


13.    יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות אלינו במייל: office@zarfat.co.il

 

 

 

דילוג לתוכן